Met het Nederlandse budget is het mogelijk om bij het nieuwe Europese landbouwbeleid zo’n 20% van de doelen voor klimaat, bodem en biodiversiteit te bereiken. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Maar dit alleen is niet voldoende om alle doelen ook te realiseren.

De voorstellen die de Europese Commissie dit voorjaar presenteerde voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn belangrijk voor de Nederlandse landbouwsector. De huidige beleidsronde loopt van 2014 tot 2020 en vanaf 2021 zal het nieuwe beleid ingaan. Het GLB is een belangrijke bron van inkomsten van de boer. De subsidies richten zich steeds meer op zaken als innovatie, klimaat, en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarmee is duidelijk dat wijzigingen in het GLB direct effecten kunnen hebben op het inkomen van de boer en de resultaten van vergroening.

Impact assessment effecten nieuw GLB

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer heeft aan het Louis Bolk Instituut gevraagd een impact assessment te doen naar de effecten van de Europese voorstellen voor een nieuw GLB op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheer. Het Louis Bolk Instituut heeft in samenwerking met Wageningen Environmental Research het project uitgevoerd.

Er is een analyse gemaakt van de keuzemogelijkheden die lidstaten hebben om het GLB meer te richten op bodem, biodiversiteit en klimaat. Op basis daarvan hebben de onderzoekers een inschatting gemaakt van de bijdragen die het GLB kan leveren aan het halen van doelen.

Belangrijk beleidsspoor

Er is veel ruimte voor lidstaten hun eigen ambitie te kiezen, budgetten te verdelen over de verschillende instrumenten en maatregelen en voorwaarden te bepalen. De uiteindelijke bijdrage van het GLB aan een verbetering van bodem, klimaat en biodiversiteit is het resultaat van een samenspel tussen voorwaarden en maatregelen, de hoogte van de toeslagen en het aantal deelnemende boeren. De onderzoekers hebben via expert judgement de verschillende scenario’s beoordeeld. Het blijkt mogelijk om bij slimme keuzes naar zo’n 20% doelrealisatie te gaan voor klimaat, bodem en biodiversiteit, passend binnen het Nederlandse GLB-budget. Dit is meer dan een verdubbeling t.o.v. het huidige GLB. Het GLB is daarmee weliswaar een belangrijk beleidsspoor om bij te dragen aan klimaat-, bodem en biodiversiteitsdoelen, maar het GLB alleen is niet voldoende om deze doelen ook te realiseren.

De resultaten van deze studie laten zien wat mogelijkheden zijn voor de verschillende keuzes ten aanzien van toeslagen en maatregelen indien er vanuit doelen wordt geredeneerd. De methode is toepasbaar ook bij andere keuzes of invullingen.

Bron: Wageningen University & Research, 01-10-2018