Omslag naar kringlooplandbouw

De omslag naar kringlooplandbouw heeft het karakter van een maatschappelijke transitie, waarbij het gaat om een fundamentele structuurverandering van het landbouwsysteem, op meerdere doelstellingen tegelijkertijd en met inbegrip van verandering van onderliggende paradigma’s en manieren van denken. Een dergelijke transitie vraagt een specifieke wijze van monitoring en evaluatie. In dit rapport heeft de Wageningen University & Research (WUR) een voorstel gedaan voor de manier waarop het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) monitoring en evaluatie van kringlooplandbouw op kan zetten. Dit is op verzoek van LNV gericht op vijf onderwerpen: mest, vee, klimaat, biodiversiteit, voedsel. Daarbij wordt voortgebouwd op monitoringssystemen die er al zijn in Nederland en op ervaringen met evaluaties van andere transitieprocessen.

Bron: WUR

Deel dit artikel